Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van The Coaching Room.
1.2. The Coaching Room: The Coaching Room B.V. (KvK nr. 53759885) bregje@thecoachingroom.nl.
1.3. Coaching: coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten.
1.4. Deelnemer: degene die aan een opleiding van The Coaching Room deelneemt.
1.5. Incompany traject: een maatwerkopleiding die The Coaching Room exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met The Coaching Room.
1.7. Training: een opleiding waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
1.8. Offerte: ieder aanbod van The Coaching Room tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.9. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen The Coaching Room en een Opdrachtgever.
1.10. Partijen: The Coaching Room en Opdrachtgever tezamen.
1.11. Schriftelijk: per brief op per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij The Coaching Room.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. Onverlet het bepaalde in lid 5, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke instemming van The Coaching Room, inschrijving bij of opdracht aan The Coaching Room en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door The Coaching Room.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen The Coaching Room en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden The Coaching Room slechts indien deze door The Coaching Room schriftelijk zijn bevestigd.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met The Coaching Room gesloten Overeenkomsten leiden voor The Coaching Room tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. The Coaching Room zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen The Coaching Room en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden The Coaching Room dus niet.
4.3. The Coaching Room is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als The Coaching Room voor de uitvoering van een met The Coaching Room gesloten overeenkomst derden inschakelt, is The Coaching Room gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. The Coaching Room, haar medewerkers en/of door The Coaching Room ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door The Coaching Room genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2. The Coaching Room kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden

7. Facturering en betaling

7.1. The Coaching Room factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan The Coaching Room verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

8. Verplaatsing of annuleringen door The Coaching Room

8.1. The Coaching Room is gerechtigd zonder opgave van reden een training of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste training of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan The Coaching Room betaalde prijs voor de geannuleerde training of coachingsgesprek(ken).
8.2. The Coaching Room is gerechtigd zonder opgave van reden een training of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan The Coaching Room betaalde prijs voor de geannuleerde training of coachingsgesprek(ken).

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Herroepingsrecht bij Overeenkomst op afstand
9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen

9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat The Coaching Room gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan The Coaching Room verschuldigd.
9.4. Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren coaching
9.6. Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat The Coaching Room gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen 24 uur voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek, wordt 100% van de prijs prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten
9.8. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat The Coaching Room gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot één maand voor aanvang: de daadwerkelijk door The Coaching Room gemaakte kosten (door The Coaching Room te specificeren), waaronder in elk geval een bedrag van € 155,- aan administratie-/annuleringskosten;
b. bij annulering binnen één maand voor aanvang: het deel van de prijs dat reeds door The Coaching Room is gefactureerd, alsmede de daadwerkelijk door The Coaching Room gemaakte kosten (door The Coaching Room te specificeren).

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de training de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan The Coaching Room betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de opleiding de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van The Coaching Room op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1. In geval aansprakelijkheid van The Coaching Room mocht komen vast te staan, is The Coaching Room slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. The Coaching Room is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).
11.3. The Coaching Room is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat The Coaching Room bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie of indien een deelnemer de (veiligheids) instructies niet in acht neemt.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van The Coaching Room voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan The Coaching Room door de verzekeraar van The Coaching Room.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van The Coaching Room of diens leidinggevende ondergeschikten.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door The Coaching Room ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft The Coaching Room houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens

13.1. The Coaching Room verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door The Coaching Room.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. De klachten- en geschillenregeling van The Coaching Room is van toepassing op de Overeenkomst tussen The Coaching Room en Opdrachtgever. 


THE COACHING ROOM WERKT ONDER ANDERE VOOR